Rada Parafialna

 

Ze statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej

 1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.
 2. Rada winna w miarę możliwości reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.
 3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.
 4. W składa Rady wchodzą: 
  - z urzędu: kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę, 
  - z nominacji proboszcza: 1/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami, 
  z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.
 5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
 6. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.
 7. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.
 8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuję proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.
 9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członów trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.
 10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich. 

Skład Rady Parafialnej powołanej 16 czerwca 2013 roku.

                                    ks. Janusz Rzepa

                                   ks. Artur Kulak

                                    Maria Domagała

                                    Marian Formicki

                                    Tomasz Garbaciak

                                    Tadeusz Krupa

                                    Anna Miętus

                                    Wojciech Mulica

                                    Tadeusz Rafacz

                                    Jacek Ratułowski

                                    Stanisław Staszeczka

                                    Adam Ziemianin

                                    Antonina Żegleń

             
658547 odwiedzin od 1 marca 2013                                           1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms